Davitel Tobacco Hotel

Address: Thessaloniki

Phone: (+30)2310 515-002