«Ntantos» feta

Address: 14 Mitropolitou Gennadiou St., Thessaloniki

Phone: (+30)2315 529-191

Feta «Ntantos» is made exclusively from 70% sheep's and 30% of goat fresh milk