«Varkes» - fish tavern

Address: Afytos, 63077 Chalkidiki

Phone: (+30)6978 84-40-59