Χριστίνα Γεωργάκη - Χαραυγή, Δικηγορικό Γραφείο

ΣΥΝΤΟΜΗ   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ   ΤΟΥ   ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Το  Δικηγορικό  Γραφείο  “Χριστίνα  Γεωργάκη - Χαραυγή και  Συνεργάτες” ιδρύθηκε  το  2007  και  μέσα  στα  τελευταία  χρόνια  εξελίχθηκε  σε  ένα  σύγχρονο  δικηγορικό  γραφείο  που  εξειδικεύεται  σε  διάφορους  τομείς  του  δικαίου.

Πρόκειται  για  ένα  δικηγορικό  γραφείο  με  διεθνές  προφίλ  που  παρέχει  ολοκληρωμένες  νομικές  και  οικονομικές  υπηρεσίες  σε  φυσικά/νομικά  πρόσωπα  και  οικονομικούς  οργανισμούς  που  επενδύουν  τόσο  στην  Ελλάδα  όσο  και  στο  εξωτερικό.

Το Γραφείο  μας  έχει  την  έδρα  του  Θεσσαλονίκη  και  διατηρεί  μόνιμες  συνεργασίες  με  δικηγορικά  γραφεία  στην  Αθήνα  και  στη  Μόσχα. Γλώσσες  συνεργασίας  η  Ελληνική,  η  Αγγλική,  η  Γερμανική  και  η  Ρωσική. 

 

ΤΟΜΕΙΣ   ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΑΣΤΙΚΟ  ΔΙΚΑΙΟ – ΑΚΙΝΗΤΗΣ  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

-Μεταβιβάσεις  ακινήτων  περιουσιακών  στοιχείων

-Αστικές  και  εμπορικές  μισθώσεις

-Γονικές Παροχές

-Δωρεές – Διαθήκες – Αποδοχές   Κληρονομιάς

-Διαχείριση  Ακίνητης  Περιουσίας

-Leasing  και  χρονομεριστικές  μισθώσεις  ακινήτων (Time – sharing)

-Συμβάσεις  έργου  για  ανέγερση  ή  ανακαίνιση  κατοικίας  και  ανέγερση  οικοδομής  με  το σύστημα  της  αντιπαροχής

-Εμπράγματες  εξασφαλίσεις

 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ  ΔΙΚΑΙΟ  /  ΕΤΑΙΡΙΕΣ  /  ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ  ΔΙΚΑΙΟ

 

-Εταιρικό   Δίκαιο, Καταστατικά, Διατυπώσεις  Συστάσεις  και  Λειτουργίας  εταιριών  κάθε  μορφής  σε  συνεργασία  με  δικηγορικά  γραφεία  της  αλλοδαπής, Πρακτικά  ΔΣ/ΓΣ  Συμβάσεις  μετόχων, Συγχωνεύσεις, Αποσχίσεις  Κλάδων.

-Πτωχευτικό  Δίκαιο,  Διαδικασία  Κήρυξης  Πτώχευσης,  Διορισμός  Συνδίκου, Συνελεύσεις  Πιστωτών,  Σχέδιο  Αναδιοργάνωσης,  Παύση  Εργασιών,  Διαδικασία  Εξυγίανσης  Επιχείρησης.

-Επαγγελματικές  μισθώσεις,  Μισθωτήρια  Συμφωνητικά, Αποζημιώσεις,  Αναπροσαρμογές  Μισθωμάτων,  Μισθώσεις  Ξενοδοχείων.

-Εμπορικές  Συμβάσεις,  Εμπορικές  Συμφωνίες  κάθε  μορφής  Επιχειρηματικές  Συμπράξεις – Joint Ventures, Εγχώρια  και  Διεθνή  Συμφωνητικά  Εμπορικής  Αντιπροσωπείας / Διανομές, Καταγγελίες, Αποζημιώσεις.

 

ΔΗΜΟΣΙΟ  ΔΙΚΑΙΟ

 

-Φορολογικό  Δίκαιο,  Φορολογία  Εταιριών  και  Φυσικών  Προσώπων, Διεθνές  Φορολογικό  Δίκαιο,  Συμβάσεις  Αποφυγής  Διπλής  Φορολογίας

-Δημόσια  Έργα,  Δίκαιο  Δημοσίων  Οργανισμών,  ΣΔΙΤ

-Πολεοδομικό – Χωροταξικό  Δίκαιο

-Δασικό  Δίκαιο  και  Δίκαιο  Προστασίας  Περιβάλλοντος

-Δίκαιο  ενέργειας – Ανανεώσιμες  πηγές  ενέργειας

 

 

ΔΙΚΑΙΟ  ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

Κατάθεση Αιτήσεων και νομική υποστήριξή τους στα σημεία υποδοχής των αλλοδαπών που είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων, των Διευθύνσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της αρμόδιας Περιφέρειας, της αρμόδιας Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών και των αρμοδίων υπηρεσιών Τμημάτων Αλλοδαπών της Αστυνομίας.

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

Άδεια διαμονής για εργασία, που περιλαμβάνει τους κατωτέρω τύπους αδειών
-Εξαρτημένη εργασία ή παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου
-Εποχιακή εργασία
-Στελέχη εταιριών
-Προσωρινή μετακίνηση για παροχή υπηρεσίας
-Αθλητές - προπονητές
-Μέλη καλλιτεχνικών συγκροτημάτων
-Πνευματικοί δημιουργοί
-Μέλη ξένων αρχαιολογικών σχολών

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Άδεια διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, που περιλαμβάνει τους κατωτέρω τύπους αδειών διαμονής:
-Ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα
-Ανάπτυξη επενδυτικής δραστηριότητας

 

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

Άδεια διαμονής για ειδικούς λόγους, που περιλαμβάνει τους κατωτέρω τύπους αδειών διαμονής:
-Σπουδές
-Επαγγελματική κατάρτιση
-Υπότροφοι - Ειδικά προγράμματα
-Σπουδές σε στρατιωτικές σχολές
-Απόκτηση ιατρικής ειδικότητας
-Οικονομικά ανεξάρτητα άτομα
-Ενήλικα τέκνα διπλωματικών υπαλλήλων
-Υπηρετικό προσωπικό διπλωματικών αποστολών
-Ανταποκριτές ξένου τύπου
-Λειτουργοί γνωστών θρησκειών
-Αθωνιάδα σχολή
-Σπουδή, γνωριμία και άσκηση του μοναχικού βίου
-Αρχηγοί οργανωμένων ομάδων τουρισμού
-Ερευνητές

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

Άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους, που περιλαμβάνει τους κατωτέρω τύπους αδειών διαμονής:
-Ανθρωπιστικοί
-Δημόσιο συμφέρον
-Θύματα εμπορίας ανθρώπων

 

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ

Άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση, που περιλαμβάνει τους κατωτέρω τύπους αδειών διαμονής:
-Μέλη οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας
-Αυτοτελής άδεια διαμονής μελών οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας
-Μέλη οικογένειας Έλληνα ή πολίτη Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ  ΕΙΣΟΔΟΥ. VISA

Οι κάτοχοι διαβατηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι πρόκειται να ταξιδέψουν στην Ελλάδα δεν χρειάζονται VISA. Το διαβατήριο τους πρέπει να ισχύει για ολόκληρη την περίοδο παραμονής τους στην Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει επικυρώσει την Σύμβαση Schengen που αφορά τα θέματα θεωρήσεων εισόδου. Παρακάτω παρατίθενται κατηγορίες visa με βάση την αιτιολογία εισόδου και κατάλογος με τις χώρες για τις οποίες απαιτείται και δεν απαιτείται θεώρηση     εισόδου(visa).

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

-Δικαστική απέλαση αλλοδαπού
-Διοικητική απέλαση αλλοδαπού
-Παράνομος είσοδος στη χώρα
-Αντιρρήσεις κατά της προσωρινής κρατήσεως
-Αίτηση Ακυρώσεως και Αίτηση αναστολής με προσωρινή διάταξη στο   αρμόδιο διοικητικό Πρωτοδικείο

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΑΣΥΛΟ

ΣΥΝΘΗΚΗ  ΤΗΣ  ΓΕΝΕΥΗΣ

Συνθήκη της Γενεύης - Οι πρόσφυγες και τα άτομα άνευ υπηκοότητος προστατεύονται από την Τέταρτη Συνθήκη της Γενεύης

.
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ  ΔΙΑΤΑΓΜΑ  61/1999

Διαδικασία αναγνώρισης αλλοδαπού πρόσφυγα, ανάκληση της αναγνώρισης και απέλαση αυτού, έγκριση εισόδου των μελών της οικογενείας του και τρόπος συνεργασίας με τον Εκπρόσωπο της ΄Υπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για     τους    Πρόσφυγες    στην    Ελλάδα.

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ  ΑΔΕΙΑ  ΔΙΑΜΟΝΗΣ  ΣΕ  ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΚΤΗΣΗ  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ  ΔΕΛΤΙΟ  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ  ΟΜΟΓΕΝΟΥΣ

 

ΠΟΙΝΙΚΟ  ΔΙΚΑΙΟ

 

-Οικονομικό  Εγκλημα

-Ιατρική  Αμέλεια

-Τροχαία  ατυχήματα

 

 

 

 

Στοιχεία  Επικοινωνίας

Γεωργάκη  Χριστίνα

Δικηγόρος , ΜΒΑ

Μητροπόλεως 40 & Κ.Ντήλ

Θεσσαλονίκη  ,Ελλάδα

Τηλ: 2310-271299

Fax: 2310-271399

Διεύθυνση: Ίωνος Δραγούμη 3, 54623 Θεσσαλονίκη

Τηλ.: (+30)2310 271-299